Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

1 [tablica] Tablica 20. Neki fakulteti Sveučilišta u Zagrebu i DM

Redni broj Neki fakulteti Sveučilišta u Zagrebu Postotci vrjednovanja (%) prosječnih ocjena po razredima iz srednje škole u ukupnom broju bodova Razine i postotci vrjednovanja (%) obveznih predmeta u ukupnom broju od 1000 bodova na DM Izborni predmeti i njihovi postot. vrjedn. (%) u ukupnom broju od 1000 bodova na DM Dodatne provjere specif. znanja, vještina i sposobnosti Skupina u Pomaku ili Pomakov paket
Hrv Mat Str. jez. Obvezni predmet % Neobvezni predmet % Naziv Prag (%) Vrjed. (%)
Raz. % Raz. % Raz. %
1 Medicinski 20 A 10 A 4 A 10 BFK 50 56 AAA
2 Arhitektonski
(Arhitektura
i urbanizam)
10 A 5 A 10 A 2.5 Lu 2.5 CPP
i
OK
42.86 50
i
20
3 Stomatološki 22 A 10 A 4 A 9 i Kem
i Bio
i Fiz
i15
i15
i15
Psimo 10
4 Farmaceutsko-
biokemijski
25 A 5 A 20 A 5 Kem 20 Bio 20
5 Veterinarski 37 A 15 A 5 A 10 Kem ili Bio
ili Fiz
30
6 Filozofski
(Psihologija)
20 A 15 A 15 A 10 Inf ili Kem
ili Bio ili Fiz
ili Fil ili Log
ili Psi ili Soc
5 TIS 20 30
7 PMF
(Molekularna
biologija)
30 A 3 A 20 A 2 Bio 30 Kem ili Fiz 10
8 PMF
(Biologija)
30 A 3 A 20 A 2 Bio 30 Kem ili Fiz 10
9 PMF
(Ekologija)
30 A 3 A 20 A 2 Kem ili Bio
ili Fiz ili Geo
(I)30
(II)10
10 PMF
(Bio i Kem
nastavnički)
30 A 3 A 20 A 2 Kem ili Bio (I)20
(II)10
Fiz 10
11 PMF
(Geografija)
30 A 5 A 15 A 5 Geo 30 Kem ili Bio
ili Fiz
Pov
(I)5

5
12 PMF i FF
(Geo i Pov
nastavnički)
30 A 5 A 10 A 5 Geo ili Pov (I)30
(II)10
iliKem iliBio
ili Fiz
5
13 Hrvatski
studiji
(Psihologija)
20 A 10 A 30 A 10 Inf ili Bio
ili Fiz ili Fil
ili Psi ili Soc
5 TAM 20 25
14 Filozofski
(Sociologija)
20 A 15 B 5 A 10 Soc 15 TIS 20 30 ABA
15 Filozofski
(osim Psihologije
i Sociologije)
20 A 20 A 5 A 15 Inf Kem Bio
Fiz Geo Grč
Lat Pov Fil
Log Psi Soc
Gla Lu drugi strani jezik
5 TIS 20 30
16 Hrvatski
studiji
(Sociologija)
20 A 20 B 30 A 25 ili Pov ili Eti
ili Fil ili Log
ili PiG ili Psi
ili Soc
5
17 Hrvatski
studiji
(Kroatologija)
40 A 35 B 0 A 15 ili Geo ili Pov
ili Vje ili Eti
ili Fil ili Log
10
18 Hrvatski
studiji
(Komunikologija)
20 A 25 B 0 A 25 ili Pov ili Eti
ili Log ili Psi
ili Soc
5 TAM 20 25
19 Pravni
(Pravo)
30 A 20 B 15 A 20 ili Pov ili Fil
ili Log ili Soc
10
20 Pravni
(Socijalni rad)
30 A 20 B 15 A 20 ili Psi ili Fil
ili Log ili Soc
10
21 FPZ
(Politologija)
40 A 15 B 10 A 15 ili Pov
ili PiG
20
22 FPZ
(Novinarstvo)
40 A 20 B 5 A 15 ili Pov
ili PiG
15
23 Arhitektonski
(Dizajn)
10 A 5 B 5 A 5 Lu 10 i Mapa
i TSVIiI
40.00 0
i
65
24 Edukacijsko-
rehabilitacijski
(Logopedija)
30 A 20 B 0 A 20 ili Bio ili Psi 30
25 Edukacijsko-
rehabilitacijski
(Rehabilitacija)
28 A 20 B 0 A 20 ili Bio ili Psi
ili Soc
20 Usmeni … 12
26 Edukacijsko-
rehabilitacijski
(Socijalna
pedagogija)
28 A 20 B 0 A 20 ili Psi ili Soc 20 Usmeni … 12
27 FER 40 B 0 A 36 B 0 Fiz 24 BAB
28 FSB 40 B 0 A 40 B 0 Kem
ili Fiz
15
29 Rudarsko-
geološko-
naftni
40 B 0 A 36 B 0 Fiz 24
30 Prehrambeno-
biotehnološki
(Biotehnologija)
40 B 5 A 25 B 5 Kem ili Bio 25
31 Prehrambeno-
biotehnološki
(Nutricionizam)
40 B 5 A 20 B 5 Kem ili Bio 30
32 Prehrambeno-
biotehnološki
(Prehrambena tehnologija)
40 B 5 A 25 B 5 Kem ili Bio 25
33 Građevinski 40 B 5 A 45 B 0 Fiz 10
34 Prometni
(Promet)
40 B 0 A 40 B 0 Fiz 20
35 Prometni
(Aeronautika-pilot)
40 B 0 A 30 B 20 Fiz 10
36 Prometni
(ITS i logisitka)
40 B 0 A 40 B 0 Fiz 20
37 Grafički
(Tehničko-tehnološki)
40 B 0 A 30 B 0 Fiz ili Kem 30
38 Grafički
(Dizajn grafičkih proizvoda)
20 B 0 A 20 B 0 Lu 10 Praktični … 50 50
39 FKIT 40 B 0 A 42 B 0 Kem ili Bio
ili Fiz
18
40 Tekstilno-tehnološki (Tekstilna tehnologija i inženjerstvo) 40 B 0 A 42 B 0 Kem ili Fiz 18
41 PMF
(Matematika)
30 B 0 A 60 B 0
42 PMF
Fizika
30 B 0 A 35 B 0 Fiz 30
43 FOI
(Informacijski sustavi ili Poslovni sustavi)
35 B 15 A 35 B 0 Inf 10
44 Akademija
likovnih
umjetnosti
10 B 10 B 0 B 0 DPLu 50 80 BBB
45 Agronomski
(osim Hortikulture, Krajobrazne arhitekture i Agrarne ekonomike)
40 B 5 B 25 B 5 Kem ili Bio 25
46 Šumarski
(Drvna tehnologija)
35 B 5 B 20 B 5 Kem ili Bio
ili Fiz
25
47 Šumarski
(Šumarstvo)
35 B 5 B 20 B 5 Kem ili Bio 25
48 Šumarski
(Urbano šumarstvo)
35 B 5 B 20 B 5 Kem ili Bio 25
49 Zdravstvano
veleučilište
30 B 25 B 20 B 15
50 Geodetski 50 A 10 A 30 B 10 Fiz ili Inf 10 AAB
51 Agronomski (Hortikultura) 40 A 5 A 25 B 5 Kem ili Bio 25
52 Ekonomski 45 A 10 B 10 B 10 PIG 20 ABB
53 Kineziološki (Kineziologija) 20 A 9 B 8 B 8 Provjera … 35.60 45
54 Učiteljski
(Učiteljski studij)
25 A 30 B 20 B 10 TP 10
55 Akademija dramske umjetnosti 10 A 10 B 0 B 0 Provjera … 80
56 Agronomski
(Agrarna ekonomika)
40 A 15 B 25 B 10 Bio ili Kem
ili PiG
10
57 Agronomski (Krajobrazna arhitektura) 20 A 10 B 5 B 10 Bio ili Lu 5 Provjera … 50
59 Tekstilno-tehnološki (Modni dizajn) 20 A 10 B 0 B 5 Lu 5 Provjera … 50 60
60 Tehničko veleučilište
(Elektrotehnika)
40 B 0 A 50 A 0 Inf ili Fiz 10 BAA
61 Tehničko veleučilište
(Graditeljstvo)
40 B 5 A 40 A 5 Fiz 10
62 Tehničko veleučilište
(Informatika)
40 B 0 A 40 A 10 Inf ili Fiz 10