Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

Matura i fakulteti

Matura i fakulteti

 

Pomak će Vas upisati na fakultet.

Obvezni i izborni predmeti Državne mature

Dodatne provjere na fakultetima

Predmeti Državne mature i Dodatnih provjera na fakultetima

Za neke fakultete Sveučilišta u Zagrebu, niže u tablici, između ostaloga, navodimo razine obveznih i neobvezne predmete Državne mature, predmete Dodatnih provjera te njihovo vrjednovanje u ukupnom broju bodova maturanta na rang-listi poretka za upis za najviše tražene studijske programe na tim fakultetima.
Valja držati na umu da su podaci u tablici podložni promjenama koje katkad provode fakulteti – trenutno važeći podaci za sve fakultete objavljeni su na www.postani-student.hr.

Tablica 20. Ispitne razine i vrjednovanja predmeta Državne mature i Dodatnih provjera na nekim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu

Redni broj Neki fakulteti Sveučilišta u Zagrebu Postotci vrjednovanja (%) prosječnih ocjena po razredima iz srednje škole u ukupnom broju bodova Razine i postotci vrjednovanja (%) obveznih predmeta u ukupnom broju od 1000 bodova na DM Izborni predmeti i njihovi postot. vrjedn. (%) u ukupnom broju od 1000 bodova na DM Dodatne provjere specif. znanja, vještina i sposobnosti Skupina u Pomaku ili Pomakov paket
Hrv Mat Str. jez. Obvezni predmet % Neobvezni predmet % Naziv Prag (%) Vrjed. (%)
Raz. % Raz. % Raz. %
1 Medicinski 20 A 10 A 4 A 10 BFK 50 56 AAA
2 Arhitektonski
(Arhitektura
i urbanizam)
10 A 5 A 10 A 2.5 Lu 2.5 CPP
i
OK
42.86 50
i
20
3 Stomatološki 22 A 10 A 4 A 9 i Kem
i Bio
i Fiz
i15
i15
i15
Psimo 10
4 Farmaceutsko-
biokemijski
25 A 5 A 20 A 5 Kem 20 Bio 20
5 Veterinarski 37 A 15 A 5 A 10 Kem ili Bio
ili Fiz
30
6 Filozofski
(Psihologija)
20 A 15 A 15 A 10 Inf ili Kem
ili Bio ili Fiz
ili Fil ili Log
ili Psi ili Soc
5 TIS 20 30
7 PMF
(Molekularna
biologija)
30 A 3 A 20 A 2 Bio 30 Kem ili Fiz 10
8 PMF
(Biologija)
30 A 3 A 20 A 2 Bio 30 Kem ili Fiz 10
9 PMF
(Ekologija)
30 A 3 A 20 A 2 Kem ili Bio
ili Fiz ili Geo
(I)30
(II)10
10 PMF
(Bio i Kem
nastavnički)
30 A 3 A 20 A 2 Kem ili Bio (I)20
(II)10
Fiz 10
11 PMF
(Geografija)
30 A 5 A 15 A 5 Geo 30 Kem ili Bio
ili Fiz
Pov
(I)5

5
12 PMF i FF
(Geo i Pov
nastavnički)
30 A 5 A 10 A 5 Geo ili Pov (I)30
(II)10
iliKem iliBio
ili Fiz
5
13 Hrvatski
studiji
(Psihologija)
20 A 10 A 30 A 10 Inf ili Bio
ili Fiz ili Fil
ili Psi ili Soc
5 TAM 20 25
14 Filozofski
(Sociologija)
20 A 15 B 5 A 10 Soc 15 TIS 20 30 ABA
15 Filozofski
(osim Psihologije
i Sociologije)
20 A 20 A 5 A 15 Inf Kem Bio
Fiz Geo Grč
Lat Pov Fil
Log Psi Soc
Gla Lu drugi strani jezik
5 TIS 20 30
16 Hrvatski
studiji
(Sociologija)
20 A 20 B 30 A 25 ili Pov ili Eti
ili Fil ili Log
ili PiG ili Psi
ili Soc
5
17 Hrvatski
studiji
(Kroatologija)
40 A 35 B 0 A 15 ili Geo ili Pov
ili Vje ili Eti
ili Fil ili Log
10
18 Hrvatski
studiji
(Komunikologija)
20 A 25 B 0 A 25 ili Pov ili Eti
ili Log ili Psi
ili Soc
5 TAM 20 25
19 Pravni
(Pravo)
30 A 20 B 15 A 20 ili Pov ili Fil
ili Log ili Soc
10
20 Pravni
(Socijalni rad)
30 A 20 B 15 A 20 ili Psi ili Fil
ili Log ili Soc
10
21 FPZ
(Politologija)
40 A 15 B 10 A 15 ili Pov
ili PiG
20
22 FPZ
(Novinarstvo)
40 A 20 B 5 A 15 ili Pov
ili PiG
15
23 Arhitektonski
(Dizajn)
10 A 5 B 5 A 5 Lu 10 i Mapa
i TSVIiI
40.00 0
i
65
24 Edukacijsko-
rehabilitacijski
(Logopedija)
30 A 20 B 0 A 20 ili Bio ili Psi 30
25 Edukacijsko-
rehabilitacijski
(Rehabilitacija)
28 A 20 B 0 A 20 ili Bio ili Psi
ili Soc
20 Usmeni … 12
26 Edukacijsko-
rehabilitacijski
(Socijalna
pedagogija)
28 A 20 B 0 A 20 ili Psi ili Soc 20 Usmeni … 12
27 FER 40 B 0 A 36 B 0 Fiz 24 BAB
28 FSB 40 B 0 A 40 B 0 Kem
ili Fiz
15
29 Rudarsko-
geološko-
naftni
40 B 0 A 36 B 0 Fiz 24
30 Prehrambeno-
biotehnološki
(Biotehnologija)
40 B 5 A 25 B 5 Kem ili Bio 25
31 Prehrambeno-
biotehnološki
(Nutricionizam)
40 B 5 A 20 B 5 Kem ili Bio 30
32 Prehrambeno-
biotehnološki
(Prehrambena tehnologija)
40 B 5 A 25 B 5 Kem ili Bio 25
33 Građevinski 40 B 5 A 45 B 0 Fiz 10
34 Prometni
(Promet)
40 B 0 A 40 B 0 Fiz 20
35 Prometni
(Aeronautika-pilot)
40 B 0 A 30 B 20 Fiz 10
36 Prometni
(ITS i logisitka)
40 B 0 A 40 B 0 Fiz 20
37 Grafički
(Tehničko-tehnološki)
40 B 0 A 30 B 0 Fiz ili Kem 30
38 Grafički
(Dizajn grafičkih proizvoda)
20 B 0 A 20 B 0 Lu 10 Praktični … 50 50
39 FKIT 40 B 0 A 42 B 0 Kem ili Bio
ili Fiz
18
40 Tekstilno-tehnološki (Tekstilna tehnologija i inženjerstvo) 40 B 0 A 42 B 0 Kem ili Fiz 18
41 PMF
(Matematika)
30 B 0 A 60 B 0
42 PMF
Fizika
30 B 0 A 35 B 0 Fiz 30
43 FOI
(Informacijski sustavi ili Poslovni sustavi)
35 B 15 A 35 B 0 Inf 10
44 Akademija
likovnih
umjetnosti
10 B 10 B 0 B 0 DPLu 50 80 BBB
45 Agronomski
(osim Hortikulture, Krajobrazne arhitekture i Agrarne ekonomike)
40 B 5 B 25 B 5 Kem ili Bio 25
46 Šumarski
(Drvna tehnologija)
35 B 5 B 20 B 5 Kem ili Bio
ili Fiz
25
47 Šumarski
(Šumarstvo)
35 B 5 B 20 B 5 Kem ili Bio 25
48 Šumarski
(Urbano šumarstvo)
35 B 5 B 20 B 5 Kem ili Bio 25
49 Zdravstvano
veleučilište
30 B 25 B 20 B 15
50 Geodetski 50 A 10 A 30 B 10 Fiz ili Inf 10 AAB
51 Agronomski (Hortikultura) 40 A 5 A 25 B 5 Kem ili Bio 25
52 Ekonomski 45 A 10 B 10 B 10 PIG 20 ABB
53 Kineziološki (Kineziologija) 20 A 9 B 8 B 8 Provjera … 35.60 45
54 Učiteljski
(Učiteljski studij)
25 A 30 B 20 B 10 TP 10
55 Akademija dramske umjetnosti 10 A 10 B 0 B 0 Provjera … 80
56 Agronomski
(Agrarna ekonomika)
40 A 15 B 25 B 10 Bio ili Kem
ili PiG
10
57 Agronomski (Krajobrazna arhitektura) 20 A 10 B 5 B 10 Bio ili Lu 5 Provjera … 50
59 Tekstilno-tehnološki (Modni dizajn) 20 A 10 B 0 B 5 Lu 5 Provjera … 50 60
60 Tehničko veleučilište
(Elektrotehnika)
40 B 0 A 50 A 0 Inf ili Fiz 10 BAA
61 Tehničko veleučilište
(Graditeljstvo)
40 B 5 A 40 A 5 Fiz 10
62 Tehničko veleučilište
(Informatika)
40 B 0 A 40 A 10 Inf ili Fiz 10

Rang-liste poretka za upis

 Rang-liste poretka za upis na izabrani studijski program sastavljaju se prema bodovima koje ostvare prijavljeni kandidati. Bodovi se, kao što se vidi iz podataka u Tablici 20., mogu ostvariti iz sljedećih četiriju kategorija:

  • na temelju uspjeha u srednjoj školi
  • na temelju položenih ispita na Državnoj maturi
  • na temelju Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti koje provode neki fakulteti (npr. Medicinski, Arhitektonski, Filozofski, Hrvatski studiji, …)
  • na temelju dodatnih učeničkih postignuća (npr. na Ekonomskome fakultetu – boduju se rezultati Državnoga natjecanja iz Hrvatskoga jezika i/ili Matematike, sportaši prve, druge i treće kategorije, znanje drugog svjetskog jezika)

Ukupan broj bodova koji se na taj način može prikupiti za svaki studijski program iznosi 1000 bodova.

Tako na primjer, na Građevinskome fakultetu može se prosjekom ocjena iz škole dobiti najviše 400, iz obveznih predmeta 50 + 450 = 500 i iz neobveznoga izbornoga premeta 100 bodova. To je ukupno 1000 bodova.