Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Dodatne provjere na fakultetima

Matura i fakulteti

Pomak će Vas upisati na fakultet.

Državna matura u Republici Hrvatskoj
Državna matura, uvedena u Republici Hrvatskoj šk. god. 2009./2010., sastoji se od dvaju dijelova – obveznoga i izbornoga, a provodi se polaganjem ispita Državne mature prema gimnazijskim programima obrazovanja.

Obvezni dio Državne mature
U sastavu obveznoga dijela Državne mature polažu se ispiti iz triju predmeta – Hrvatskoga jezika, Matematike i stranoga jezika. Navedeni ispiti mogu se polagati na dvjema razinama: višoj razini (A) i osnovnoj razini (B).
Položena viša razina (A) obveznoga predmeta omogućuje maturantu pristup i onim studijskim programima koji traže osnovnu razinu (B). Obrnuto ne vrijedi – maturanti koji polože osnovnu razinu (B) nemaju mogućnost prijave na studijski program koji traži položenu višu razinu (A) ispita.

Kada sam položio(la) Državnu maturu?
Državna matura smatra se položenom ukoliko je maturant s uspjehom položio sva tri ispita obveznoga dijela, neovisno o ispitima izbornoga dijela. Pritom, ocjene na ispitu Državne mature iz obveznoga predmeta na višoj razini (A) ne preračunavaju se u osnovnu razinu (B) ispita. Tako, na primjer ocjena nedovoljan (1) na ispitu više razine (A) ne može se preračunati u prolaznu ocjenu na ispitu osnovne razine (B).

Izborni dio Državne mature
U izbornome dijelu Državne mature maturanti u jednome roku mogu, prema vlastitome izboru, polagati najviše šest od ponuđenih dvadeset i dvaju predmeta. Prijavite li ispit iz stranoga jezika (osim Latinskoga) kao izborni predmet, morate ga polagati na višoj (A) razini.
Ipak, svi se ispiti izbornoga dijela (uključivo i ispiti iz stranih jezika) prilikom vrjednovanja za upis na studijske programe jednako vrjednuju – dakle, zanemaruju se razine ispita iz stranih jezika.

Ispitni katalozi
Sadržaji ispita iz obveznih predmeta prema razinama i izbornih predmeta propisuje se ispitnim katalozima koji su objavljeni na www.ncvvo.hr. Sadržaji ispitnih kataloga katkad se mijenjaju. Stoga, ključno je da se svaki maturant, za sve ispite koje će polagati, pomno upozna sa svim temama u inačici ispitnih kataloga koji vrijede u datom roku.

Fakulteti i broj izbornih predmeta
Neki fakulteti (npr. PMF Fizika, FER(vidjeti niže), …) zahtijevaju polaganje jednoga propisanoga izbornoga predmeta;
drugi (npr. Stomatološki, Veterinarski, FKIT, …) zahtijevaju polaganje jednoga od ponuđena dvaju ili triju predmeta;

treći (npr. Filozofski, Hrvatski studiji, …) zahtijevaju polaganje jednoga predmeta koji možete izabrati po volji;

č
etvrti (npr. Medicina u Zagrebu, Pravo, …) ne zahtijeva polaganje niti jednoga izbornoga predmeta;
peti (npr. Arhitektura, Ekonomija, RGN, Promet, FOI, …) ne zahtijevaju, ali boduju ako je položen tzv. neobavezni izborni predmet;

šesti (npr. Farmacija, PMFBiologija) zahtijevaju polaganje jednoga propisanoga i boduju ako je položen jedan (ili jedan od dva propisana) tzv. neobavezni(a) predmet(a).

Također, pravo upisa na PMF Fizika i PMF Matematika stječu samo kandidati čija je ocjena ispita Državne mature iz predmeta Matematika viša (A) razina barem 3 i predmeta Fizika barem 3.

Izdašan prikaz pogledajte niže u Tablici 20.

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti
Također, neki fakulteti (npr. Medicinski u Zagrebu, Arhitektonski, Filozofski, Pravni, Hrvatski studiji, …) samostalno provode Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti. Spomenute provjere su eliminatorne – kandidat, koji ih uspješno ne položi, ne može se upisati na fakultet o kojemu je riječ.
Uspješno je položena provjera tek nužan, ali ne i dovoljan uvjet upisa na tim fakultetima.

Propisane razine obveznih, izborni obvezni i neobvezni predmeta te njihovo vrjednovanje
 Za neke fakultete Sveučilišta u Zagrebu u Tablici 20., između ostaloga, navodimo razine obveznih predmeta, neobvezne predmete te njihovo vrjednovanje u ukupnom broju bodova maturanta na rang-listi poretka za upis za najviše tražene studijske programe na tim fakultetima. 
Pritom rabimo oznaku •NazivFakulteta (npr. •MedZg) sugerirajući Vam da na tom fakultetu (dakle, Medicinskom fakultetu u Zagrebu) postoji samo jedan studijski program za koji su valjana navedena vrjednovanja.
Na preostalim fakultetima mogu postojati dodatni studijski programi za koje vrijede vrjednovanja drukčija od navedenih.

Valja držati na umu da su podaci u tablici podložni promjenama koje katkad provode fakulteti – trenutno važeći podaci za sve fakultete objavljeni su na www.postani-student.hr.

Tablica 20. Ispitne razine i vrjednovanja predmeta Državne mature i Dodatnih provjera na nekim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu

 

Redni broj Neki fakulteti Sveučilišta u Zagrebu Postotci vrjednovanja (%) prosječnih ocjena po razredima iz srednje škole u ukupnom broju bodova Razine i postotci vrjednovanja (%) obveznih predmeta u ukupnom broju od 1000 bodova na DM Izborni predmeti i njihovi postot. vrjedn. (%) u ukupnom broju od 1000 bodova na DM Dodatne provjere specif. znanja, vještina i sposobnosti Skupina u Pomaku ili Pomakov paket
Hrv Mat Str. jez. Obvezni predmet % Neobvezni predmet % Naziv Prag (%) Vrjed. (%)
Raz. % Raz. % Raz. %
1 • Medicinski 22 A 10 A 4 A 10 BFK 50 54 AAA
2 Arhitektonski 10 A 5 A 10 A 2.5 Lu 2.5 CPP
i
OK
42.86 50
i
20
3 • Stomatološki 22 A 10 A 4 A 9 i Kem
i Bio
i Fiz
i15
i15
i15
Psimo 10
4 Farmaceutski 25 A 5 A 20 A 5 Kem 20 Bio 20
5 Filozofski 20 A 20 B
5 A 15 Bilo
koji*
5 TIS 20 30 ABA
6 Pravni 30 A 15 B 10 A 15 RTLZ 25
7 Hrvatski
studiji
20 A 25 B A 20 Bilo koji** 10 TAM 20 25
8 FPZ
(Politika)
40 A 15 B 10 A 15 Pov
ili PIG
20
9 • Veterinarski 37 A 15 B 5 A 10 Kem
ili Bio
ili Fiz
30
10 • FER 40 B 0 A 36 B 0 Fiz 24 BAB
11 FSB 40 B 0 A 40 B 0 Kem
ili Fiz
15
12 Rudarsko
geološko
naftni
40 B 0 A 36 B 0 Fiz 24
13 Prehrambeno
biološko
tehnološki
40 B 5 A 25 B 5 Kem
ili Bio
25
14 PMFBio 35 B 0 A 20 B 0 Bio 30 Kem
ili Fiz
10
15 PMFMa+ 30 B 0 A 60 B 0
16 PMFFiz++ 30 B 0 A 35 B 0 Fiz 30
17 FOI 35 B 20 A 35 B 0 Inf 10
18 • Građevinski 40 B 5 A 45 B 0 Fiz 10
19 Prometni 40 B 0 A 40 B 0 Fiz 20
20 Grafički 40 B 0 A 30 B 0 Fiz
ili Kem
30
21 FKIT 40 B 0 A 42 B 0 Kem
ili Bio
ili Fiz
18
22 Tekstilno
tehnološki
40 B 0 A 42 B 0 Kem
ili Fiz
18
23 Akademija
likovnih
umjetnosti
10 B 10 B 0 B 0 DPLu 50 80 BBB
24 Tehničko
Veleučilište
40 B 0 B 50 B 0 Inf
ili Fiz
10
25 Društveno
Veleučilište
40 B 20 B 20 B 20
26 Zdravstvano
veleučilište
30 B 25 B 20 B 15
27 Agronomski 40 B 5 B 25 B 5 Kem
ili Bio
25
28 Šumarski 35 B 5 B 20 B 5 Kem
ili Bio
ili Fiz
25
29 • Geodetski 40 A 10 A 30 B 10 Fiz
ili Inf
10 AAB
30 Ekonomski 45 A 10 B 10 B 10 PIG 20 ABB
31 Edukacijsko
rehabilitacijski
28 A 20 B 0 B 20 Bio
ili Psi
ili Soc
20 Usme 12
32 Učiteljski 25 A 30 B 20 B 10 TI 10

  • Naputak za Filozofski fakultet

*U petome retku (5.) tablice, za Filozofski fakultet, pokrata Bilo koji* znači da morate izabrati i s uspjehom položiti jedan od sljedećih trinaest (13) obveznih izbornih predmeta:
Informatika ili Kemija ili Biologija ili Fizika ili Geografija ili Grčki jezik ili Latinski jezik ili Povijest ili Filozofija ili Logika ili Psihologija ili Sociologija ili Drugi strani jezik.
Od tih trinaest (13) u Pomaku možete izabrati i pohađati jedan između slijedećih pet (5) izbornih predmeta: Informatika ili Kemija ili Biologija ili Fizika ili Psihologija.

  • Naputak za Hrvatske studije

**U sedmomu retku (7.) tablice, za Hrvatske studije, pokrata Bilo koji* znači da morate izabrati i s uspjehom položiti jedan od sljedećih sedam (7) obveznih izbornih predmeta: Povijest ili Etika ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Psihologija ili Sociologija. Od tih sedam (7) u Pomaku možete izabrati i pohađati jedan između slijedećih dva (2) izborna predmeta: Politika i gospodarstvo ili Psihologija.

  • Naputak za Fiziku i Matematiku na PMF-u

Oznake PMFFiz+ i PMFMa++ u tablici znače da za upis na te studijske programe ocjena iz ispita Matematike viša (A) razina na Državnoj maturi mora biti barem 3 i ocjena iz ispita Fizike na Državnoj maturi mora biti barem 3.

Rang-liste poretka za upis
 Rang-liste poretka za upis na izabrani studijski program sastavljaju se prema bodovima koje ostvare prijavljeni kandidati. Bodovi se, kao što se vidi iz podataka u Tablici 20., mogu ostvariti iz sljedećih četiriju kategorija:

  • na temelju uspjeha u srednjoj školi
  • na temelju položenih ispita na Državnoj maturi
  • na temelju Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti koje provode neki fakulteti (npr. Medicinski, Arhitektonski, Filozofski, Pravni, Hrvatski studiji, …)
  • na temelju dodatnih učeničkih postignuća (npr. na Ekonomskome fakultetu – boduju se rezultati Državnoga natjecanja iz Hrvatskoga jezika i/ili Matematike, sportaši prve, druge i treće kategorije, znanje drugog svjetskog jezika)

Ukupan broj bodova koji se na taj način može prikupiti za svaki studijski program iznosi 1000 bodova.

Tako npr. na Građevinskome fakultetu (•Građe) može se prosjekom ocjena iz škole dobiti najviše 400, iz obveznih predmeta 50 + 450 = 500 i iz neobveznoga izbornoga premeta 100 bodova. To je ukupno 1000 bodova.
O računanju bodova bit će riječi u narednim člancima.
Također, viši rang na rang-listi poretka za upis povlači manju cijenu plaćanja studiranja.